Контакти

  • Координатор на проекта: Ахмед Куйтов
  • Телефон:+359879 866 850

Институт Перспективи беше партньор по проект: "Determinate YOUrself"

Дата на публикуване: 15/01/2017
От 16 до 24 ноември в град Елк, Полша се проведе тренинг курс на тема "Determinate YOUrself", където взеха участие и двама българи – ас. д-р. Бойчо Бойчев от С.А „Димитър Ценов“  и Ирина Люцканова, членове на Институт Перспективи. Международният проект е част от програмата Erasmus+, която подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. По проекта "Determinate YOUrself" работиха 24 младежи от Полша, Македония, Естония, Гърция, Латвия, Италия, Словения, Чехия, Румъния и България.
 
 
Идеята на програмата беше участниците да научат повече за метода психо-гимнастика и за ролята му при работа с младежи от различни групи, включително и уязвими групи. Психо-гимнастиката се използва като инструмент за работа и подпомагане на лица, отхвърлени от обществото, както и обмен на опит, знания и информация за решаване на социални казуси.
 
 
Чрез психо-гимнастиката могат да бъдат променени нагласите на индивида и да се подобри приспособимостта на човек към условията на живот с помощта на система от целенасочено подбрани и планомерно използвани психологически и педагогически средства за въздействие, индивидуални беседи и групови обсъждания, разяснения и убеждения, словесни внушения и самовнушения, изменения в обстановката и специално съставен режим, трудова психотерапия и колективни мероприятия и пр.
 
В първата част на тренинг курса участниците работиха с психолози и изучаваха различните методи за работа с хора със специални нужди. Втората част на обучението беше практически насочено – участниците сами разработиха и реализираха програми за работа с деца от различни възрасти и за хора с проблеми.