Контакти

  • Координатор на проекта: Ахмед Куйтов
  • Телефон:+359879 866 850

За проекта

„Бъдещето е толерантност“ е проект основан на партньорство между ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и Сдружение „Институт Перспективи“, който ще се изпълни в периода 1.10.2016-31.09.2017 г. на територията на община Свищов. Финансиран по КП 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ. ДОГОВОР № БС – 33.15-1-022/28.09 2016 г.

На територията на община Свищов живеят представители от следните етнически малцинства: турци и роми. Но към настоящия момент - юли 2016 година в община Свищов липсва общински план – стратегия със заложени дейности за поетапна десегрегация на училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива. Няма стратегия за интеграция на малцинствата, която да опише визия, водеща до пълноценна социализация на техните представители. До този момент не са предприемани синхронизирани и мащабни дейности, които да доведат до пълноценно приобщаване на лицата от малцинствен произход към обществения живот на град Свищов. Към момент е налице явлението,  поколения роми и турци да са неграмотни и полуграмотни, лишени от възможността да получат адекватно образование, да продължат да се обучават, да завършат по-висока степен на образование, да се реализират в обществото. Най-болезнените проблеми, които сме идентифицирали сред представителите на малцинствените групи на територията на общината са:

  • Липса на диалог между малцинствата и мнозинството на територията на община Свищов.
  • Недостатъчна информация сред младежите както от малцинството и мнозинството за същността на толерантността и междукултурния диалог.
  • Недостатъчна осведоменост на родителите за възможностите за социална реализация на децата им.
  • Недостатъчен брой учители и младежки работници, които да са способни да работят с представители на етническите малцинства.
  • Нисък процент на ученици и младежи от малцинствата, които са граждански активни и отговорни.
  • Съществуват множество социални бариери, основани на предразсъдъци и дискриминация, които довеждат до лоша реализация както в трудовия пазар, така и в социалната реализация на представителите на етничсеките малцинства.
  • Нисък процент на учениците от етническите малцинства, които продължават да се обучават във висши учебни заведения.

Вземайки под внимание негативните процесите, които текат в Европа през последните месеци, които от своя страна предизвикват нетолерантни и евроскептични течения спрямо представителите на малцинствените групи в следствие на терористичните атаки във Франция, Белгия и Турция и вземайки предвид изброените осем проблема, които са характерни за нашата община, е нужно да бъдат предприети целенасочени действия към повишаването на информираността за същността на „Толерантността“, което да доведе като резултат до социализацията на учениците и младежите от етническите малцинства. Тъй като всички изброени проблеми оказват пряко и негативно влияние към включването на младежите от етническите малцинства в общественият живот на община Свищов.

 Вземайки предвид изброеното до момента основната цел, която си поставяме с партньорите от Институт Перспективи е постигането на пълноценна социализация на ученици и младежи от етническите малцинства на територията на града. С изпълнението на проекта ще се преодолеят негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи. Ще се постигне междукултурен диалог между българи, роми и турци. Ще бъдат информирани родителите на ученици от малцинствата за възможностите за социална реализация на децата им. Ще бъде разработен проект за общински план – стратегия със заложени дейности за поетапна десегрегация на училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива. В дейностите, преките участници, които ще  бъдат включени са 40 ученика от малцинствата и 68 младежи от малцинството и мнозинството, 15 родителя и 5 учителя. Непреки участници ще бъдат 150 младежи и 480 родители от малцинството и мнозинството. Заложени са дейности за: срещи - дискусии с родители, работа с доброволци, работа на терен, обучение, занимания по групи, посещения в университети и изготвяне на проект за план-стратегия за поетапна десегрегация. Методологията на проекта е иновативна и съдържа в състава си елементи от формалното, неформалното образование и практически дейности.